Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Dětské centrum Ostrůvek provozuje v Olomouci i v Šumperku dětský domov pro děti do 3 let a na pracovišti v Šumperku též zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP. Děti jsou do zařízení přijímány v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platných zněních.

Indikací k přijetí jsou zdravotní nebo sociální důvody, často se jedná o kombinaci obou těchto aspektů. Zajistíme odbornou péči jak dětem s vážným zdravotním stavem, tak dětem ohroženým ve vývoji sociálním prostředím (z důvodu zanedbání péče, ohrožení zdravého vývoje).

Odborná péče je poskytována formou:

  • pobytovou (přijetí dítěte, případně i rodiče do zařízení na dobu nezbytně nutnou)
  • ambulantní (konzultace s odborníkem v příslušné ambulanci zařízení)
  • terénní (edukace a podpora ve vlastním sociálním prostředí dítěte)
  • denní (v dětském stacionáři)

Pobytová péče

A - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

C - Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc

E – detašované pracoviště Šumperk

Pobytová nepřetržitá péče je realizována na základě soudního rozhodnutí o nařízené ústavní výchově, předběžném opatření nebo dohody se zákonným zástupcem dítěte.

Ambulantní a terénní péče

Dětské centrum Ostrůvek reaguje na současný trend odklonu od pobytové péče v zařízení a nabízí ambulantní a terénní služby. Odborné ambulance jsou zaměřeny na specifika ve vývoji dítěte, na individuální výchovné a vzdělávací potřeby, správné ošetřování dítěte, hygienické návyky, výživu a podporu kojení.

Odborná podpora je také realizována také formou terénní péče, která probíhá v domácím prostředí biologické či náhradní rodiny dítěte.

Denní péče – dětský stacionář

D - Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

Dětský stacionář přijímá děti od tří let do předškolního věku let s potřebou odborné péče z důvodu opožděného psychomotorického vývoje či jiné formy handicapu. Péče je poskytována odborným týmem – lékařka, psycholožka, dětské sestry a fyzioterapeutky. Podpůrné terapeutické aktivity jsou poskytovány dětem dle aktuálních možností formou canisterapie, hippoterapie, plavání a návštěv solné jeskyně.

Speciálně-pedagogickou činnost zajišťují pedagožky – je zde detašované pracoviště ZŠ a MŠ logopedické Olomouc.

Aktuality

16.01.2024 Změna názvu a předmětu činnosti zařízení

S účinností od 1. 1. 2024 se mění název zařízení na Centrum Ostrůvek, p.o. Nově jsou zaregistrovány sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Úprava webových stránek je v realizaci.

20.05.2022 Muzikoterapie

Každý měsíc navštěvuje naše zařízení muzikoterapeutka. S dětmi zpívá a hraje na různé hudební nástroje.

09.09.2021 Terénní péče a péče ve vlastním sociálním prostředí klienta

Péče je poskytována buď ve vlastním sociálním prostředí, nebo s možností krátkodobého pobytu v našem centru, a také pomocí konzultace - viz záložka - Další služby

Zobrazit další aktuality

Vybíráme z fotogalerie

Zácvikový byt pro rodiče-obývací pokoj Speciální postýlka Zácvikový byt pro rodiče - kuchyňský kout

Zobrazit další fotkyPodporují nás


   Dobré místo pro život, o. s. Společně pro děti